Тестирование, олимпиады, анкетирование, опросы, экзамены в ТПУ

Олимпиада "Твой первый успех" для будущих магистров

Дата начала: 24 Октября 2019, 16:00
Дата окончания: 30 Июня 2020, 21:00

Национальный исследовательский Томский политехнический университет приглашает абитуриентов принять участие в международной олимпиаде «Твой Первый Успех».

Начало регистрации: 1 ноября 2019 г. 

Начало Олимпиады: 20 января 2020 г.

Окончание Олимпиады: 20 апреля 2020 г.

National research Tomsk Polytechnic University invites applicants to take part in the international Olympiad "Your First Success".

Registration starts November 1, 2019 >> INSTRUCTION 

The code and the instructions for passing the test will be sent after
20th of January to the e-mail specified during the registration.
E-mail for feedback is YFS2020@TPU.RU.

Olympics start January 20, 2020.

Olympics end April 20, 2020.

Trường ĐH nghiên cứu tổng hợp quốc gia Tomsk thân mời các sinh viên từ Việt Nam tham gia cuộc thi olympic quốc tế “Thành công đầu tiên”.

Bắt đầu đăng ký: 01/11/2019. >> Hướng dẫn

Sau ngày 20.01, mã đăng nhập và thông tin hướng dẫn làm bài thi sẽ được gửi đến e-mail thí sinh sử dụng đăng kí tham gia thi trước đó.

 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua e-mail: YFS2020@TPU.RU

Bắt đầu kỳ thi Olympic: 20/01/2020.

Kết thúc kỳ thi Olympic: 20/04/2020.

托木斯克理工大学邀请中国报考者参加《你的第一次成功》国际竞赛 。

注册始于2019年11月1日。>> 指令

奥运会的开始-2020年1月20日。

奥运会的结束-2020年4月20日。

Томский политехнический университет – это второй технический вуз России, в котором обучаются студенты из 48 стран. ТПУ предлагает более 60 направлений подготовки для иностранных студентов в бакалавриате и магистратуре, а также обучение на программах предвузовской подготовки на Подготовительном отделении.

Олимпиада проводится в Томском политехническом университете, начиная с 2015 г.

Победителями олимпиады считаются участники, которые получат максимальное количество баллов среди всех принявших участие (но не менее 70 баллов).

Важной особенностью участия в олимпиаде является то, что победителям олимпиады предоставляется скидка в размере 50% от стоимости обучения на Подготовительном отделении ТПУ.

Подробная информация о времени, тематическом содержании тестирования и особенностях регистрации на сайте находится в файле инструкции.

Tomsk Polytechnic University is the second technical University in Russia, where study students from 48 countries. TPU offers more than 60 areas of training for foreign students in bachelor's and master's programmes, as well as preparing in pre-University training programmes at the Preparatory Department.

The Olympiad is held at Tomsk Polytechnic University since 2015.

The winners of the Olympiad are the participants who will receive the maximum number of points among all participants (but not less than 70 points).

An important feature of participation in the Olympiad is that the winners of the Olympiad receive a 50% discount of the training cost at the Preparatory Department of TPU. 

INSTRUCTION

Trường ĐH Bách khoa Tomsk đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các trường đại học kĩ thuật Liên Bang Nga. Hiện nay có sinh viên từ 48 nước khác nhau đang theo học. TPU đề xuất hơn 60 chuyên ngành đào tạo hệ cử nhân và chuyên gia dành cho sinh viên nước ngoài , cùng với đó là khóa học dự bị đại học tại Khoa dự bị.

Olympic tổ chức tại TPU bắt đầu từ năm 2015.

Người đạt giải của cuộc thi là người nhận được số điểm tối đa hoặc cao nhất trong tất cả các thí sinh tham dự ( nhưng không dưới 70 điểm).

Điểm đặc biệt khi tham gia cuộc thi là người đạt giải sẽ được giảm 50% học phí trong thời gian theo học tại Khoa dự bị. 

Hướng dẫn

托木斯克理工大学是俄罗斯第二所技术大学,来自48个国家的学生在该大学学习。托木斯克理工大学给留学生提供60个多本科研究生训练大纲,还提供预科部基础教育课程。

自2015年起托木斯克理工大学举行该竞赛。

竞赛胜利者是在所有参赛者中获得最高分数(但不低于70分)的参赛者。

参加竞赛的一个重要特征是胜利者获得托木斯克理工大学预科部学费50%的折扣。

指令
  • В Календаре выберите удобную для Вас дату, время и место тестирования. Нажмите соответствующий ярлык.
  • В открывшемся окне заполните необходимые поля.
  • Познакомьтесь с «Правилами участия в компьютерном тестировании» и отправьте заявку на регистрацию.
  • Проверьте активность своей заявки в правой части экрана в разделе «Мои заявки».
  • Для отмены заявки в списке «Мои заявки» выберите заявку, которую надо отменить и нажмите на ярлык «X»/«Удалить».

Для вас нет рекомендованных элементов

#НазваниеКоличество загрузокРазмерДействия
1 Instruction for applicants to the magistracy.pdf 6 482.18 kB
2 Instruction for applicants to the magistracy.pdf 4 604.21 kB
3 registration.pdf 4 1.01 MB
Тут будут итоги мероприятия